Regulamin serwisu

"Platforma Usługowa"

I. Użyte w Regulaminie definicje i terminy.


 1. Platforma usługowa – serwis internetowy, świadczony pod domeną .pl/, stanowiący własność THINKING PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Piechurów 50, 04-696 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000470218, NIP 9522125389, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Platforma usługowa w ramach danego profilu po dokonaniu rejestracji w serwisie.
 3. Konto – indywidualny profil w serwisie Platforma usługowa stworzony przez danego użytkownika po rejestracji w serwisie.
 4. Profil potrzebujących – panel serwisu Platforma usługowa stanowiący indywidualne konto użytkownika i umożliwiający użytkownikom chorym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku lub samotnym, na tworzenie ogłoszeń zawierających informację na tego, jaki rodzaj pomocy jest im potrzebny w najbliższym czasie oraz w jakiej dacie, w jakiej godzinie i z jaką częstotliwością ta pomoc ma być świadczona.
 5. Profil wolontariusza – panel serwisu Platforma usługowa stanowiący indywidualne konto użytkownika, umożliwiający użytkownikom, którzy chcą wykorzystać swój wolny czas w ramach społecznej aktywności polegającej na pomocy osobom potrzebującym. W profilu użytkownik określa swój wiek, płeć, lokalizację w której najczęściej przebywa, zainteresowania oraz informację na temat swojej dyspozycyjności.
 6. Profil zleceniodawcy – panel serwisu Platforma usługowa stanowiący indywidualne konto użytkownika, umożliwiający użytkownikom takim jak pracodawcy lub usługobiorcy znalezienie pracowników lub usługodawców, na podstawie informacji przedstawiony przez nich w profilu. Profil zawiera informację na jaką usługę posiada zapotrzebowanie dany zleceniodawca oraz określenie ram czasowych, w których dana usługa ma być wykonana.
 7. Profil Portfolio – panel serwisu Platforma usługowa stanowiący indywidualne konto użytkownika, umożliwiający użytkownikom takim jak studenci, absolwenci uczelni wyższych lub osoby poszukujące zatrudnienia, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie w danej branży lub zdobyć zlecenie. Profil zawiera CV użytkownika, informacje o jego dotychczasowych osiągnięciach zawodowych i naukowych, terminy w których jest gotowy świadczyć dane usługi oraz jest indywidualnie skonfigurowany przez danego użytkownika tworząc jego wirtualne portfolio skierowane do zleceniodawców.  
 8. Administratorzy – osoby administrujące i zarządzające serwisem Platforma usługowa oraz dokonujące usług utrzymaniowych serwis, będące przedstawicielem właściciela serwisu.
 9. Algorytm doboru – funkcjonalność serwisu Platforma usługowa łączący użytkowników potrzebujących z wolontariuszami oraz zleceniodawców z użytkownikami portfolio zgodnie z kryteriami wskazanymi w danym profilu każdego użytkownika.
 10. Harmonogram – ściśle określone za pomocą dat i godzin okresy, w których zleceniodawca oczekuje wykonania usługi ogłoszonej na swoim profilu.
 11. Abonament – okresowa opłata za włączenie przez Administratorów serwisu Platforma usługowa opcji dodawania ogłoszeń oraz przeglądania ogłoszeń innych użytkowników oraz przeglądania ich profili i zapoznania się z informacjami w nich zawartymi.
 12. Komentarz –opinia wyrażona w skali na temat wyświadczonej usługi lub danego użytkownika wystawiana Użytkownikowi przez innego użytkownika.
 13. Ogłoszenie – treść dodana przez danego użytkownika w ramach swojego indywidulanego profilu odpowiadająca jego charakterystyce i przeznaczeniu, mająca na celu przeprowadzenie połączenia użytkowników przez algorytm doboru w odpowiedni sposób.  
II. Postanowienia ogólne.


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Platforma usługowa oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników.
 2. Korzystając z serwisu Platforma usługowa Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie zaakceptowania ich przez Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego korzystania z serwisu Platforma usługowa.
III. Rejestracja w serwisie Platforma usługowa.


 1. Korzystanie z serwisu Platforma usługowa wymaga rejestracji.
 2. Rejestracja profilu w serwisie Platforma usługowa jest darmowa.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie:​ 
  http://fabrykazlecen.pl/rejestracja/wykonawca
  http://fabrykazlecen.pl/rejestracja/pracodawca
  http://fabrykazlecen.pl/rejestracja/wolontariusz
  http://fabrykazlecen.pl/rejestracja/potrzebujacy
 4. Rejestracja oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownikiem może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca na mocy odrębnych przepisów zdolność prawną.
 6. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika.
 7. Dokonując rejestracji w serwisie Platforma usługowa, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.), a także z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 8. Użytkownik wyraża zgodę na prezentację swoich danych osobowych w Profilu (zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami).
 9. Użytkownik ma obowiązek powiadomienia serwisu Platforma usługowa o aktualizacji danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. W szczególności dotyczy to danych kontaktowych Użytkownika.
IV. Prawa i obowiązki użytkowników serwisu.


 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu Platforma usługowa, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Administratorów.
 2. Użytkownik korzysta z serwisu Platforma usługowa za pomocą swojego indywidualnego konta stworzonego w jednym z czterech profili: profilu potrzebujących, profilu wolontariusza, profilu zleceniodawcy lub profilu portfolio.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami dobrego wychowania i internetowej etykiety.
 4. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania na serwisie Platforma usługowa treści, które:
  1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  2. naruszają prawa osób trzecich,
  3. naruszają prawa autorskie,
  4. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  5. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  6. nawołują do aktów przemocy,
  7. obrażają Użytkowników lub inne osoby,
  8. promują inne strony internetowe,
  9. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  10. zawierają treści o charakterze reklamowym,
  11. stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym paragrafie.
 5. Użytkownik ma prawo wstawić w Profilu zdjęcie przedstawiające jego aktualny wizerunek. Wielkość i ilość dodanych zdjęć będzie ograniczona. Wielkość zdjęć będzie określona w funkcji umożliwiającej dodatnie zdjęcia w serwisie.
 6. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści lub zdjęć stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Administratora, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
 7. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócić prawidłowe działanie systemu ogłoszeniowego funkcjonującego w ramach serwisu Platforma usługowa – w tym umieszczanie ogłoszeń fikcyjnych.
 8. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
V. Konto użytkownika.


 1. Zabrania się przekazywania danych dostępowych do serwisu Platforma usługowa osobom trzecim.
 2. Konta nieużytkowane, na które Użytkownik nie logował się przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, i z pośrednictwem których nie dodano w tym okresie żadnego ogłoszenia lub komentarza, mogą zostać przez Administratorów usunięte, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia swojego Konta do administratora podając powód usunięcia. Konto zostanie usunięte w ciągu 14 dniu.
 4. Założenie konta w serwisie Platforma usługowa jest bezpłatne.
 5. Podstawowe opcje pozwalające na modyfikację i personalizację konta są bezpłatne. Płatne będą wybrane opcje pozwalające na dodatkową modyfikację lub personalizację konta. Płatna będzie usługa wykorzystania innego niż podstawowy szablonu wirtualnego portfolio tworzonego w ramach konta przez Użytkownika.
 6. Koszty płatnych opcji konta Użytkownika określone zostały w punkcie VII Regulaminu.
 7. Konto Użytkownika nie może zostać usunięte jeżeli:
  1. Użytkownik otrzymał negatywną ocenę,
  2. wystawione przez Użytkownika Ogłoszenia nie zostały zakończone,
  3. Konto zostało zablokowane przez Administratorów za naruszenie postanowień Regulaminu,
  4. prawo zakazuje usuwania danych osobowych Użytkownika.
 8. W wypadku naruszenia przez Użytkownika, postanowień niniejszego Regulaminu, jego Konto może zostać przez Administratorów tymczasowo zablokowane. Jeżeli naruszenie ma rażący charakter lub jeżeli Użytkownik w przeszłości był już upominany za łamanie postanowień Regulaminu, Konto Użytkownika może zostać trwale zablokowane lub usunięte.
 9. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte nie będzie miał możliwości założenia nowego Konta z tymi samymi danymi.
V. Zamieszczanie ogłoszeń i ocen (o ile będą dostępne dla użytkowników). Dostęp do profili innych Użytkowników i ich ogłoszeń. Łączenie Użytkowników.


 1. Ogłoszenie może wystawić każdy Użytkownik Profilu Potrzebującego oraz Profilu Zleceniodawcy. Użytkownik Profilu Wolontariusza oraz Profilu Portfolio może odpowiedzieć na ogłoszenie
 2. Dodawanie ogłoszeń jest płatne.
 3. Łączenie Użytkowników przez Algorytm doboru na podstawie dodanych ogłoszeń jest usługą płatną.
 4. Uruchomienie możliwości dodawania ogłoszeń oraz usługa udostępniania danych osób opowiadających ogłoszeniom dla Profilu Potrzebującego oraz dla Profilu Zleceniodawcy jest związana z dokonaniem opłaty abonamentowej Po jej dokonaniu Administratorzy serwisu uruchomiają opcję dodawania ogłoszeń dla danego Użytkownika oraz wyświetlają dane.
 5. Wykupienie abonamentu umożliwia użytkownikowi dostęp do wszelkich informacji zawartych w profilach użytkowników
 6. Koszt uruchomienia usługi dodawania ogłoszeń wskazana jest w punkcie VII Regulaminu.
 7. Ogłoszenie odpowiada charakterystyce danego profilu w ramach którego założone zostało konto.
 8. Ogłoszenia mogą stanowić formę ogłoszenia o pracę, ogłoszenia zapotrzebowania usługobiorcy, ogłoszenia chęci podjęcia pracy, współpracy lub wykonania usługi, a także ogłoszenia o chęci pomocy potrzebującym lub ogłoszenie o potrzebie pomocy.
 9. Ogłoszenie może dotyczyć zarówno proponowanej jak i oczekiwanej pomocy.
 10. Każde Ogłoszenie może zostać zweryfikowane przez Administratorów pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.
 11. Ogłoszenia powinny zawierać istotne elementy pozwalające określić jego rodzaj oraz umożliwić znalezienie odpowiedniego adresata ogłoszenia będącego użytkownikiem portalu. Ogłoszenie winno zawierać Harmonogram w jakim usługa ma zostać wykonana lub w którym użytkownik może świadczyć usługi.
 12. Użytkownik Profilu Potrzebującego oraz Profilu Zleceniodawcy może wystawić Użytkownikowi Profilu Wolontariusza oraz Profilu Portfolio Ocenę.
 13. Ocena dokonywana jest w skali przez co może być pozytywna albo negatywna.
 14. Ocena powinna odzwierciedlać przebieg kontaktów z drugą stroną podczas wyświadczonej usługi jak i po tym fakcie.
 15. Otrzymane Oceny są zsumowane i widoczne w profilu użytkownika.
VI. Cennik płatnych usług w ramach serwisu Platforma usług.


VII. Odpowiedzialność serwisu Platforma usługowa.


 1. Platforma usługowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami niniejszego Regulaminu.
 2. Platforma usługowa nie jej stroną w umieszczanych Ogłoszeniach i nie ponosi odpowiedzialności za należyte wywiązywanie się z zawartych w nich postanowień i zobowiązań.
 3. Administratorzy dokładają wszelkich możliwych starań by serwis Platforma usługowa działał w sposób niezakłócony. Platforma usługowa nie ponosi jednak odpowiedzialności, za żadne szkody powstałe w wyniku przerw w działaniu, awarii czy wad technicznych Serwisu.
 4. Platforma usługowa nie gwarantuje poprawności merytorycznej treści zamieszczanych w serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty posługiwania się przez Użytkowników treściami i informacjami przedstawionymi na serwisie Platforma usługowa.
 5. Korzystanie z serwisu Platforma usługowa odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika.
VIII. Postanowienia końcowe.


 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania tj. z dniem 1 marca 2015 r.
 2. Platforma usługowa zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. O zmianach Regulaminu Platforma usługowa zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić wszystkich Użytkowników zarejestrowanych w serwisie, których konta nie zostały usunięte. Użytkownicy mogą zaakceptować zmiany Regulaminu lub odmówić ich akceptacji. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 1 tygodnia od ich ogłoszenia.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 2, Użytkownik ma możliwość odmowy ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Platforma usługowa, a Użytkownikiem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 5. Wszelkie spory, wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.